Truga Grafen med PFU same dag han skulle møte i retten for trugslar


Straffesaken mot politibetjent Henrik Kronstad Heienberg (33) skulle etter planen starte i Hordaland tingrett fredag 14. januar. Saka vart imidlertid avlyst og i følgje advokaten utsett på «ubestemt tid».

I følgje tiltalen utferda av statsadvokaten må politibetjenten svare for vald og trugsmål mot to andre politibetjentar i Bergen.

Alexander Gonzalo Sele i firmaet Preto Askevold & Fehr som forsvarer mannen opplyser til Grafen at saka vart utsett på grunn av «personlege forhold» hjå han sjølv, og presiserer at det har ingenting med tiltalte eller fornærma å gjere.

Eksakt kva som er grunnen vil han imidlertid ikkje opplyse om. I staden for å svare for trugsmål i retten, fremja han i staden på vegne av klienten trugsmål mot Grafen for påstått «brot» på Ver Varsam-plakaten. Det er eit krav at den som klagar har fått samtykkje frå den som er direkte berørt i saka.

Kunne ikkje møte i retten – sendte fire e-postar i helga

Sele skreiv e-post til Grafen kl. 18:13 fredag kveld, same dag han og tiltalte skulle møtt i retten. I e-postmeldinga skreiv han følgjande:

«Jeg har blitt gjort oppmerksom på at dere har identifisert en klient av meg, Henrik Kronstad Heienberg, med fullt navn i en artikkel fra 10. januar dette året.

Jeg vil på bakgrunn av dette klage dere inn for PFU for brudd på vær varsom plakaten umiddelbart dersom navnet ikke fjernes fra artikkelen.  Det vises til punkt 4.7 i vær varsom plakaten der det eksplisitt fremgår at pressen skal være varsom med bruk av navn og bilde i saker som angår straffbare forhold.

Det vil også vurderes å klage dere inn for brudd på vær varsom plakaten punkt 4.5. Heienberg er ikke domfelt etter tiltalebeslutningen og han skal derfor anses som uskyldig jf. uskyldspresumsjonen. Det er per nå usikkert også usikkert når en hovedforhandling vil bli gjennomført.

Dersom navnet ikke navnet fjernet umiddelbart, vil jeg starte med å utforme en klage til PFU. Imøteser gjerne en tilbakemelding.»

Vidare sendte Sele e-post laurdag 15. januar kl. 10:14 og 14:28 og søndag 16. januar kl. 15:20.

Eksakt kva Sele og Heienberg meiner er påstått brot på punkt 4.7 om identifisering kunne ikkje advokaten gjere greie for, utanom å vise til at «pressen skal være varsom med bruk av navn og bilde i saker som angår straffbare forhold«. Til sist, på søndag, viste advokaten til ei klagesak i PFU som omhandla ein pedofildømt mann Telemarksavisa hadde identifisert og blitt felt for. PFU hadde imidlertid lagt vekt på at dei straffbare forholda skjedde for 10 år sidan.  

Sele kunne ikkje argumentere for kvifor han meiner Grafen har brote punkt 4.5 om førehandsdømming i kriminalreportasje. Det einaste han skreiv er setninga i sitatet ovanfor.

Grafen har i likheit med andre medier skreve at politibetjenten er tiltalt av statsadvokaten med sitat frå tiltalen og ekstern kommentar frå forsvarer om erkjennelse av skuld. 

Grafen vil for orden vise til overskrifter i andre medier om same sak:

  • NTB: «Politimann tiltalt for trusler og vold mot kollega»
  • TV2: «Politimann gikk amok – tiltalt for vold og trusler mot kollega»
    undertittel: «Skal ha sparket, bitt, kloret, slått og truet med å «drepe» kollegaen.»

Heienberg er offentleg ansatt og får lønna av skattebetalarane. Som politibetjent er han profesjonsutøvar samfunnet skal ta tillit til. Det finst ikkje noko grunnlag for at han skal skjermast mot identifisering.

Grafen mottek trugsmål med jevne mellomrom. Trugsmålet her er verken alvorleg eller straffbart. Det vert likevel presisert at det er fullstendig uaktuelt for Grafen å skjerme personar i statsapparatet som grovt har misbrukt tilliten dei har fått.