Norsk brigader og lege valgt til lederverv i NATO


Sanitetssjefen i Forsvaret, brigader Petter Iversen er valgt som påtroppende komiteleder for sanitetssjefene i NATO (Chair for The Committee of the Chiefs of Military Medical Services in NATO (COMEDS)).

Valget ble i dag godkjent av Militærkomiteen (MC) i NATO . -Det er en stor anerkjennelse for Forsvaret og brigader Petter Iversen at NATO har gitt han denne tilliten, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

-Jeg er trygg på at Forsvaret og Norge vil leve opp til forventningene.

-Utnevnelsen av brigader Petter Iversen bekrefter den posisjonen han har i det internasjonale sanitetsmiljøet i NATO. Dette er en solid anerkjennelse, og det er flott at Norge har ressurssterke offiserer som konkurrerer seg til viktige verv, sier viseadmiral Louise K. Dedichen som er sjef for Militærmisjonen i Brussel. -Jeg gleder meg over at også Norge velger å øke bidraget til lederposisjoner i Alliansen.

Første gang for Norge

– Det med stor ydmykhet og stolthet jeg vil tiltre som komiteleder for COMEDS. COMEDS har og vil ha en viktig rolle med å opprettholde helse for NATO’s kollektive forsvarsevne, sier brigader Iversen. Petter Iversen er legespesialist i ortopedisk kirurgi og har gått Forsvarets sjefskurs og Forsvarets stabsskole. -Når jeg tar over i november vil min hovedprioritet være å fortsette samarbeidet mellom de sivile og militære komiteene for helsetjenester for å sikre medisinsk motstandsevne og helseberedskap for avskrekking og et samlet forsvar av alliansen, sier Iversen. Det vil bli første gang Norge innehar vervet.

– Må samarbeide om å forsterke sanitetsressursene

– Medisinsk beredskap og motstandsdyktighet er et nasjonalt ansvar. Samtidig er det en viktig del av grunnmuren for avskrekking og forsvar. Det krever en kollektiv tilnærming for å håndtere felles utfordringer på tvers av alliansen, forteller Iversen. Nylig ble representantene i COMEDS og det sivile motsvaret i NATO Joint Health Group (JHG), enige om retning og prioriteringer for å forsterke medisinsk støtte til kollektivt forsvar av alliansen.

– Nasjonene må samarbeide om å forsterke helseressursene i lys av den endrede situasjonen og tiltakene som gjøres i alliansen. Det er helt nødvendig for vår kollektive motstandsevne, både for humanitære utfordringer og NATO artikkel 5 operasjoner. Dette må COMEDS og Joint Health Group jobbe sammen om, noe vi også gjør, sier brigader Iversen. Dette underbygges fra Brussel av Dedichen: -Økt bemanning, raskere responstid og større volum krever mer av sanitet som fagfelt, og da er det ekstra gledelig at Iversen blir sentral i det videre arbeidet.