Vil koste 14,2 milliarder å sikre Norges mest rasfarlige veier


NAF har regnet ut hva det vil koste å sikre de 10 mest rasfarlige strekningene på riks- og fylkesveiene. Samlet er kostnaden 14,2 milliarder, fordelt med 8,7 på riksveier og 5,5 på fylkesveier. – Det haster å sette i gang skredsikring av flere strekninger, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Totalt vil det koste rundt 95 milliarder å sikre alle skredpunkt med høy og middels faregrad på veiene. NAF har hentet ut tallene fra Statens vegvesens oversikt over skredpunkt som er levert til Samferdselsdepartementet i forbindelse med ny Nasjonal transportplan. 

– Mange av de mest skredfarlige strekningene er i Vestland fylke, spesielt på riksveiene. Dette er veier der faren for ras er høy, og hvor en hendelse kan få store konsekvenser, sier Handagard.

200 strekninger med høy fare

Også i Nordland, Troms, Finnmark og Møre og Romsdal er behovene for skredsikring store. Skredpunkt på veinettet blir gradert etter såkalt skredfaktor, som er en beregning av sannsynligheten for at det går ras og hvilke konsekvenser et ras kan få, ut ifra trafikkmengde, mulighet for omkjøring med mer.

– Dette er bare toppen av isfjellet. På riksveiene er det 78 steder med høy skredfaktor, og på fylkesveiene er tallet 123. I tillegg kommer en rekke steder med middels eller lav faregrad, der det fortsatt er behov for tiltak, sier Handagard.

Mer midler til skredsikring

På mange av de farligste trekningene trengs det tunell eller ny trasé for å sikre veien. Dette er store og kostnadskrevende tiltak. NAF mener satsningen på skredsikring må økes betydelig, slik at man kommer i gang med planlegging på flere av disse strekningene.

– I tillegg til de store investeringene som trengs på noen av de mest rasfarlige strekningene, er det mye som kan gjøres med mindre tiltak. Varsling, sikring av terrenget og andre utbedringer kan gjennomføres relativt raskt, om midlene kommer på plass, sier Handagard.

Bakgrunn

De ti skrekningene med høyest skredfaktor, på riks- og fylkeveier. Tall hentet fra Statens vegvesen. 

Riksvei – Etter skredfaktor (høy)
FylkeVegnr/SkredpunktFaktorTiltakAnslått kostnad
VestlandRv.13 Kvassdalen5,84Terreng270
VestlandRv 13 Osgjelet5,55Tunnel330
VestlandRv 5 Skredvikja5,29Tunnel2970
VestlandE16 Vaksdal5,25Drift skred anlegg0,5
VestlandRv 13 Byrkjenes5,18Ny veg i dagen240
VestlandRv 15 Grasdalen5,09Tunnel4100
NordlandE 10 Presteneset 15,07Fjordkryss, fylling sjø/bru 621
NordlandE10 Kvanndalen5,06Se Presteneset
VestlandRv 13 Øvre Lonevatn5,01Overbygg160
VestlandRv 13 Ygningsdalshamrane4,97
Totalt anslått kostnad for riksvei: 8 691,50
Fylkesvei – oppdatert etter skredfaktor (høy)
FylkeVegnr/Skredpunkt  FaktorTiltakAnslått kostnad
VestlandFv 5744 Navelsakerstranda6,74Tunnel676
Møre Romsdal  Fv 5829 Otterdalsstranda6,74Tunnel558
VestlandFv 613 Gaularfjellet6,52Vinterstenging0
VestlandFv 5723 Merkingsgjølet 6,32Aut. varsling5
NordlandFv 7594 Myrlandsfjellet  6,09Tunnel554
VestlandFv 5625 Skjerdalsberget5,84Tunnel420
FinnmarkFv 8830 Store Lerresfjord5,75Tunnel m/portal398
VestlandFv 5724 Heimefonna5,72Vaarslingsanlegg5
VestlandFv 49 Snauhaugtunnelen 5,42Tunnel2919
VestlandFv 49 Tokagjeltunnelen5,36Tunnel(se over)0
Totalt anslått kostnad for fylkesvei:5 535