Uttale frå Sindre Finnes


Elden Advokatfirma la kl. 22 lagt ut ei pressemelding med spørsmål og svar frå Sindre Finnes. 

I pressemeldinga heiter det at Finnes har motteke særs mange henvendelser frå media om saka, og at han vil forsøkje svare på desse. Finnes vert bistått av advokat Thomas Skjellbred i Elden Advokatfirma.

Handel i pandemitid:
• Jeg tilbragte store deler av tiden på hjemmekontor alene, og hadde mye tid til rådighet, som etter hvert i økende grad ble benyttet til å bedrive aksjehandel.

• Jeg var ikke på noe tidspunkt i denne perioden blitt gjort kjent med informasjon om regjeringens beslutninger, som kan betegnes som innsideinformasjon.

• Det er ikke noe sammenfall mellom oljeskattepakken og mine handler, og jeg hadde ikke på noe tidspunkt kjennskap til sensitiv informasjon relatert til dette.

• Jeg hadde ingen innsidenformasjon om at regjeringen 10. september 2020 skulle varsle mulige koronainnstramminger.

Jobben i Norsk Industri/NHO:
• Jeg har ikke på noe tidpunkt hatt tilgang på kurssensitiv informasjon gjennom jobben, som min arbeidsgiver har bekreftet i mediene.

Øvrige transaksjoner/spørsmål:
• Det er en umulig oppgave å detaljforklare enkelttransaksjoner som ligger flere år tilbake i tid.

• Flere medier etterspør klokkeslett for når handlene er utført, noe oversikten jeg har tilgang til ikke viser. De listene jeg disponerer viser ikke klokkeslett før 2019.

• Oversikten som ble oversendt til Høyre, og som mediene har fått, er utskrifter fra mine VPS-kontoer. Da transaksjonsoversikten kun går tilbake til 2019 har jeg gått igjennom kontoutskrifter for å kunne skaffe oversikt over transaksjoner utført i perioden 2013-2019.

• Jeg har hatt handlekonto (depot) i S-banken og Nordnet siden 2013, og har siden 2017/18 også aksjesparekonto hos S-banken og Nordnet. Til sammen fire kontoer. Tidligere hadde jeg en VPS-konto i Bien sparebank, men denne ble slettet da den ikke var i bruk.

• Jeg har ikke hatt andre eierinteresser i perioden 2013-2021 i Norge eller i utlandet enn de som nå er kjent. Jeg gjør oppmerksom på at jeg har en aksje i SFL, som tidligere var registret i VPS, men som nå ligger i en annen verdipapirsentral. Aksjen handles i USA og jeg eier aksjen via en konto i Nordnet. https://www.sflcorp.com/

• Jeg overleverte materialet om mine aksjehandler til Erna og hennes medarbeidere onsdag 13.september kl 9. Noe ble sendt elektronisk før møtet og noe på papirutskrift på møtet.

• Nordic Mining aksjen solgte jeg meg ut av i 2013, og jeg har ingen ytterligere kommentarer til denne aksje i tiden Erna var statsminister.

 • Handelen som ble gjort 12.mars 2020 var en manuell sletting av 1700 andeler av verdipapiret Bull OBX X10 ND gjort av forvalteren (Nordea) på min aksjehandelskonto i S-banken da papiret ikke lengre hadde noen verdi. Verdien av handelen er null. Verdipapiret ble slettet fra min VPS konto 13.mars 2020 kl 20:08:10

• I tillegg til listen som har blitt utlevert, har jeg i prosessen med å kontrollsjekke at alle opplysninger har kommet fram, også oppdaget èn transaksjon som ikke tidligere ble opplyst. Dette er en transaksjon fra min Nordnet-konto 13.03.2020 gjort av forvalter/utsteder, da papiret ikke lengre hadde noen verdi. Dette er 845 warrents med betegnelsen Bull OBX X10 NON. Verdipapiret ble slettet fra min VPS-konto.

Sveits:
I tillegg til aksjehandlene som er gjort har det kommet spørsmål om investeringer i Sveits. Dette vil jeg gjerne forklare:

• I 2004-2005 ble jeg utsatt for et investeringsbedrageri ved at jeg ble forledet til å investere 116.000 kroner i et firma som først holdt til i Barcelona, men som etterhvert flyttet til Sveits.

• Jeg ble i årene som gikk, holdt varm, og ble forespeilet at disse pengene vokste ved at jeg fikk informasjon som viste gevinst på investeringen. Jeg gjorde ingen ytterligere investeringer i selskapet, men oppdaget etterhvert at firmaet stod oppført på det svenske finanstilsynets liste (vedlegg) over firmaer som drev med investeringsbedragerier. Jeg forsto da at jeg hadde blitt utsatt for et bedrageri.

• Ettersom det ikke var noen bevegelse i kjøp eller salg i disse investeringene i årene Erna var statsminister var ikke disse oppført i oversikten om aksjekjøp. Det dreide seg heller ikke om børsnoterte aksjer. Investeringen ble innrapportert til skattemyndighetene på ligningen hvert år, fram til 2020 da jeg anså beløpet som fullstendig tapt. Tapet er ikke ført som fradrag i likningen.

• Det er først og fremst utrolig kjedelig og flaut å innse at jeg ble lurt trill rundt. Det er også en medvirkende årsak til at jeg ikke har gått videre med en eventuell anmeldelse i denne saken. Faktum er uansett at jeg tapte hele investeringen.