Hangarskipet USS Gerald R. Ford slo av sporing når det seglar norskekysten


Interessen var stor då det amerikanske hangarskipet USS Gerald R. Ford segla inn mot Oslo og Bunnefjorden. No skal fartøyet etter planen segle nordover og øve med norske og allierte styrkar utanfor kysten.

Med ei lengd på 333 meter og ein bredde på flydekket på 78 meter vert skipet godt synleg for mange i dagane framover.

Kystdirektør Einar Vik Arset seier at Kystverkets AIS-teneste NAIS gjer det mogleg å følgje fartøyet si ferd i havområda våre. Det føreset at fartøyet har aktivert slik sporing.

Det er på nettsidene nais.kystverket.no at du kan søke opp fartøy i sanntid. I tillegg kan du følgje fartøyet sine bevegelsar tilbake i tid.

Verktøy for overvaking av skipstrafikk

I norske farvatn er det til eikvar tid rundt 3000 fartøy som er pålagt å sende AIS-posisjonsdata. Meldingane vert sendt kvart 10. sekund og vert ganga opp av Kystverket sitt AIS-nettverk av nærare 90 basestasjonar og fem satellittar.

AIS står for automatisk identifikasjonssystem og er eit viktig verktøy for Kystverket og den nasjonale beredskapen langs kysten.

NAIS viser sjøtrafikk i heile den norske økonomiske sona som strekkjer seg ut til 200 nautiske mil frå grunnlinja og fiskerivernsona ved Svalbard og vernesona ved Jan Mayen. Av omsyn til personvern er data frå fiskefartøy under 15 meter og fritidsfartøy under 45 meter unnateke.