Meiner ladeselskapa utnyttar at folk har vorte vande med høge ladeprisar


Generalsekretær i Norsk elbilforeining, Christina Bu, meiner at ladeselskapa utnyttar at folk har vorte vande med høge ladeprisar. No må elbilistar seie frå og vere prisbevisste, seier ho.

– Vi hadde forståelse for at prisane på hurtiglading måtte aukast i fjor då straumprisane fauk i vêret, men no forventar vi at ladeprisane også følgjer straumprisen ned att, seier Bu.

I desember 2022 var snittprisen i sone sør 3,36 kroner for ein kilowattime, deretter gjekk den ned til 1,59 kroner i januar og har helde seg stabilt sidan den gang. Gjennom dei første tre månadane er prisen meir enn halvert sidan desember. Prisane for hurtiglading auka vestleg i den dyraste perioden.

No lurer generalsekretæren på nor prisane vert sett ned att.

Elbilforeininga har fått fleire førespurnader frå medlemmar som lurer på kvifor prisane framleis held seg høge.

– Mange av medlemmane våre er frusterte no. Alt har vorte dyrt og prisane for hurtiglading er mykje høgare enn det er grunnlag for no, seier Bu.

– Sjølv om dei fleste ladar bilen heim, veit vi godt at hurtiglading er avgjerande faktor for at folk kjøper elbil, avsluttar ho.