Meiner DSS har låst inn demonstrantar for å regulere deira bevegelsesfridom


Elle Nystad har engasjert Elden-advokat Maria Hessen Jacobsen i forbindelse med den pågåande aksjonen i Olje- og energidepartementet mot statens manglande etterlevelse av Høgsteretts dom i Fosen-saka.

Nystad og hennar meddemonstrantar som er unge samar, reindriftssamar og miljøaktivistar, opplever at Departementas tryggleiks- og serviceorganisasjon [DSS] systematisk forsøkjer å hindre utøvelse av deira lovmessige rett til frie ytringar og demonstrasjon.

Nystad og hennar meddemonstrantar har oppgjeve at DSS har iverksett ei rekkje tiltak som innskrenkar demonstrantane sine grunnlovfesta rettar og grunnleggjande menneskerettar. Dei oppgjev at DSS har låst inn demonstrantar for å regulere deira bevegelsesfridom og i periodar nekta dei å få mat og drikke, samt begrensa medias tilgang til området demonstrantane oppheld seg.

– Dette er tiltak som vert ansett å innskrene min klient og hennar forbundsfeller sin rett til å fritt å demonstrere og ytre seg, seier advokat Maria Hessen Jacobsen i Elden Advokatfirma.

Advokat Hessen sendte fredag ettermiddag eit brev til DSS og Kommunal- og distriktsdepartementet, og varsla rettslege skritt dersom ikkje DSS umiddelbart ivaretek demonstrantane sine rettar både etter Grunnlova og den Europeiske menneskerettskonvensjonen [EMK].

– Vi ber om ein utfyllande utgreiing for dei tiltake som er utført. Utgreiinga må gje henvisning til rettsleg grunnlag for innskrenkingane, dei føremål som er meint ivaretekne og på kva måte vurderinga av forholdsmessigheit medfører at dette var presserande nødvendig, forklarar advokat Hessen Jacobsen.